Als het goed is heeft u inmiddels weer de WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen. Zo niet, dan volgt deze binnenkort. De waardepeildatum voor de WOZ ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De WOZ-beschikking voor het belastingjaar 2014, vermeld derhalve de WOZ-waarde per 1 januari 2013.

U doet er verstandig aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) controleren want uw gemeente heeft wellicht bij de waardebepaling onvoldoende rekening gehouden met de invloed van de economische crisis. Ook kunnen er andere oorzaken zijn, waardoor de werkelijke waarde van uw woning aanzienlijk lager is, dan op de WOZ-beschikking vermeld staat.

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde, dan kunt u bij uw gemeente bezwaar (laten) maken tot 6 weken nadat de beschikking is afgegeven.

Verschillende gemeentelijke heffingen zijn afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waardering van uw woning. Een vermindering van deze waardering leidt daarmee tot een verlaging van deze heffingen. Denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de watersysteemheffing.

Voorts is een vermindering van de WOZ-waarde gunstig voor het eigenwoningforfait in box 1 van de inkomstenbelasting, of indien van toepassing voor de vermogensbelasting in box 3. U moet immers ook een pand in box 3, zoals een vakantiewoning en verhuurde woningen, op (basis van) de WOZ-waarde waarderen.

De WOZ-waarde wordt tevens gehanteerd voor de waardering van woningen voor de schenk- en erfbelasting. Bovendien heeft de (lagere) WOZ-waarde gevolgen voor de afschrijving op gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.