Eerder berichtte wij al over de vermoedelijke voortzetting van de pseudo-eindheffing hoog loon in 2013, beter bekend als “crisisheffing”. Uit de op Prinsjesdag aangekondigde belastingplannen blijkt dit nog steeds aan de orde te zijn. Werkgevers moesten in maart 2013 al een extra werkgeversheffing afdragen van 16% over al het genoten loon van 2012, voor zover dat de € 150.000,- te boven ging. Deze crisisheffing wordt met een jaar verlengd.

Opname levenslooptegoeden in 2013 in samenloop met de crisisheffing?

In 2013 is er voor de de werknemers die hun levenslooptegoed laten uitbetalen een belastingkorting ingevoerd. Voor het tegoed dat in 2013 in zijn volledigheid in een keer uitbetaald wordt is 20% van het saldo per 31 december 2011 onbelast. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de crisisheffing op zo een wijze wordt vormgegeven dat dit geen nadelig effect heeft voor de werkgevers van diegenen die van deze regeling gebruik gemaakt hebben. Er is geen crisisheffing verschuldigd over het loon dat voortvloeit uit de opname van het levenslooptegoed.

Of dit alleen geldt als het tegoed in een keer opgenomen is is op dit moment nog niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor eventuele andere eisen die worden gesteld om het loon voortvloeiend uit de opname van het levenslooptegoed buiten beschouwing te laten bij het berekenen van de verschuldigde crisisheffing.