Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De invulling van dit pakket is afgerond. Het kabinet trekt hiervoor in de jaren 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen uit. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar. De verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 gaat naar verwachting niet door.

Ten eerste wordt het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) verhoogd. Dit stimuleert ondernemers om groen te investeren.

Ten tweede wordt het aantrekkelijker gemaakt voor ondernemers om te investeren, omdat investeringen in aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig mogen worden afgeschreven.

Als derde worden ondernemers gestimuleerd om meer te innoveren. Speur- en ontwikkelingswerk wordt goedkoper doordat de fiscale regeling WBSO geïndexeerd wordt.

Verder verhoogt het kabinet de werkkostenregeling (WKR), die werkgevers helpt onbelaste vergoedingen aan de werknemer te geven. De vrije ruimte stijgt in 2023 tijdelijk naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Eerder was een stijging naar slechts 1,92% voorgesteld.

Door de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen worden de lasten op arbeid verlaagd. En met een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel worden werkgevers tegemoet gekomen in de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml).  

In het Belastingplan 2023 is een verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers opgenomen. Die verhoging zou dienen als dekking voor de lagere opbrengst van het afschaffen van de vrijstelling in de bpm van bestelauto’s. Om de impact van deze maatregel op de lastendruk voor ondernemers te verminderen gaat de voorgenomen structurele verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 niet door.

In plaats daarvan komt een herijking van de forfaits die binnen de bpm gelden bij de import van gebruikte voertuigen. Het gaat hierbij om de actualisatie van de afschrijvingstabel die wordt gebruikt om de actuele waarde van een gebruikt voertuig vast te stellen. Ook wordt het waardeverminderingspercentage bijgesteld. Dit percentage wordt gebruikt bij het vaststellen van de waarde van voertuigen met schade.

Om het budgettaire gat verder te dichten wordt de kansspelbelasting met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 0,3%-punt en het tarief van de accijns op rooktabak (shag, pijptabak) met ingang van 1 april 2023 aanvullend verhoogd met € 0,15 per pakje shag (50 gram).

Tip: Inmiddels is ook de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) versoepeld. Het percentage energie-intensiviteit waaraan een MKB-ondernemer moet voldoen, gaat van 12,5% naar 7%. Bovendien vervalt de drempel om in aanmerking te komen voor de regeling. Ondernemers die minder verbruiken dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit hebben zo ook recht op subsidie, mits zij voldoen aan de percentage-eis. Dit heeft minister Adriaansens 10 november toegezegd in de Tweede Kamer.