Bij de invoering van de nieuwe regelgeving omtrent de Flex-bv zijn er voor het uitkeren van dividend enkele belangrijke wijzigingen opgetreden.

Uitkeringstest

Allereerst zijn de bestuurders voortaan verplicht voor het uitkeren van dividenden de zogenaamde “uitkeringstest” uit te voeren. Tijdens deze toetsing moeten alle relevante factoren worden meegenomen om te bepalen of de bv na het uitkeren van de dividenden nog in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen en niet binnen afzienbare tijd in staat van surseance of faillissement terecht komt. Als uit de uitkeringstest blijkt dat dit niet het geval is mogen de bestuurders goedkeuring verlenen aan de uitkering van de dividenden.

Hoe de uitkeringstest precies uitgevoerd moet worden is niet duidelijk in de wet verwoord.

Aansprakelijkheid

Als de bestuurders weten (of redelijkerwijs behoren te weten) dat de bv in staat van surseance zal komen te verkeren en ondanks dit gegeven toch goedkeuring verlenen voor de uitkering, is iedere bestuurder bij wet hoofdelijk aansprakelijk voor het ontstane tekort. Dit geldt ook voor de aandeelhouders als zij op het moment van uitkering weten (of redelijkerwijs behoren te weten) dat de bv na deze uitkering haar opeisbare schulden niet meer kan betalen.