Een meevaller voor ondernemers die vijf jaar of langer een auto van de zaak hebben. De forfaitarie btw-bijtelling voor privégebruik gaat in dergelijke gevallen van 2,7% naar 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm).

Deze maatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2011. Het kan dus zinvol blijken bezwaar te maken tegen een eerder ingediende aangifte.

Deze maatregel is onderdeel van de actualisering van het besluit van 20 december 2011, BLKB2011/2560M. De volledige tekst van het nieuwe besluit kunt u hier downloaden: OB heffing privegebruik auto en toepassing bua – blkb-12-639 .

N.B.: Toepassing van forfaitaire bijtelling is mogelijk als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en/of welke kosten daaraan zijn toe te rekenen.

De wettelijke regeling zorgt ervoor dat er btw drukt op het privégebruik van (ook) zakelijk gebruikte auto’s. Deze regeling sluit exact aan bij het werkelijke privégebruik en de daadwerkelijk daaraan toerekenbare kosten. De wettelijke regeling brengt met zich mee dat ondernemers de privé gereden kilometers en de autokosten in hun administratie bijhouden.

De privékilometers worden vervolgens afgezet tegen de in totaal in dat jaar gereden kilometers. Uit die verhouding afgezet tegen de voor de desbetreffende auto gemaakte kosten volgt dan welk bedrag aan btw is verschuldigd wegens het privégebruik van de auto.

Hiervoor is vereist dat uit de administratie van de ondernemer blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten hieraan zijn toe te rekenen. Het is echter mogelijk dat deze gegevens niet uit de administratie blijken. Om de administratieve lasten en de uitvoeringskosten te beperken wordt derhalve een forfaitaire berekening goedgekeurd.