Wellicht ontvangt u binnenkort van het UWV een schrijven dat ziet op de per 1 januari 2013 in werking getreden wet voor het moderniseren van de Ziektewet (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Deze wet is aangenomen met als doel de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor de overheid verder terug te dringen. Dit probeert zij te doen door de werkgever te belasten voor zijn instroom van vangnetters in de Ziektewet en WIA.

Vangnetters zijn medewerkers die niet onder de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vallen. Voorbeelden hiervan zijn zieke WW-ers, oproepkrachten, zieke uitzendkrachten en werknemers met een contract voor bepaalde tijd welke afloopt tijdens de ziekteperiode.

Vangnetters die ziek uit dienst gaan komen in de Ziektewet terecht. Na twee jaar lang een Ziektewet uitkering te hebben ontvangen stromen zij de WIA in. De instroom van deze vangnetters is vele malen hoger dan de instroom van werknemers die vanuit een vast dienstverband in de WIA terecht komen.

De overheid gaat er van uit dat wanneer een werkgever geconfronteerd wordt met een langdurige doorbelasting van zieke vangnetters, resulterend in een hogere premie, deze eerder bereid is tot financiering van re-integratie.

Doorbelasting

De doorbelasting aan de werkgever geschiedt vanaf 2014 middels twee premies. Één voor de instroom in de Ziektewet en één voor de instroom in de WIA. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers.

Kleine werkgevers

Kleine werkgevers zijn werkgevers met een totale loonsom van minder dan 10 keer de gemiddelde loonsom voor een werknemer. De gemiddelde loonsom per werknemer is in 2013 € 30.300. Deze groep wordt niet afgerekend op hun instroom. Zij ontvangen enkel een sectorale premiedifferentiatie zoals nu ook al het geval is.

Middelgrote werkgevers

Middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een totale loonsom van meer dan 10 keer maar, minder dan 100 keer de gemiddelde loonsom voor een werknemer. Deze groep krijgt een combinatie van de sectorale en individuele premiedifferentiatie.

Grote werkgevers

Grote werkgevers zijn werkgevers met een totale loonsom van meer dan 100 keer de gemiddelde loonsom voor een werknemer. Deze groep krijgt een individuele premiedifferentiatie.

Ziektewet

De toerekening van de premie voor de vangnetters die in de Ziektewet terecht komen wordt gedaan op basis van de ZW-flexuitkeringen in de twee voorgaande kalenderjaren. Daarom is het van belang om medewerkers die ziek uit dienst gaan goed te volgen en instroom in de Ziektewet te voorkomen. Hoe dit in de praktijk in zijn werk moet gaan is voor ons op dit moment ook nog niet helemaal duidelijk.

De werkgever krijgt de mogelijkheid om uit het publieke bestel te treden en eigenrisicodrager te worden voor deze premie bij een particuliere verzekeraar. In het geval een vangnetter ziek wordt bent u twee jaar lang verantwoordelijk voor de uitkeringen van het loon tijdens ziekte en de benodigde re-integratie van deze (ex-) werknemer.

WGA

De berekening van de premie voor de vangnetters die in de WGA terecht komen verloopt zoals de huidige WGA premie voor medewerkers met een vast dienstverband wordt berekend. In 2014 en 2015 zal dit een aparte premie zijn waarvoor men geen eigenrisicodrager kan worden.

Per 2016 worden de twee WGA premies samengevoegd tot 1 totale WGA premie. Voor deze premie kunt u wel weer eigenrisicodrager worden.

Wat betekent dit voor u?

De ZW- en WGA-lasten van vangnetters zullen straks worden toegerekend aan de laatste werkgever.

U bent dus financieel verantwoordelijk voor deze medewerkers en draagt daarmee de zorg voor goede begeleiding en re-integratie van medewerkers die buiten beeld zijn omdat deze niet meer voor u werken. Belangrijk is het goed registreren van de medewerkers die ziek uit dienst treden en de medewerkers die vanuit de Ziektewet de WGA instromen.

Het UWV stuurt hierover een brief met daarbij een overzicht van de vangnetters die voor uw rekening komen in de Ziektewet of WGA. Controleer deze gegevens goed. Houd daarbij rekening met het feit dat werknemers die 28 dagen na de datum uitdiensttreding ziek worden alsnog worden toegerekend aan u (nawerking Ziektewet). Ontvangt u geen brief? Dan zijn er geen vangnetters die voor uw rekening komen.

In het geval de brief onjuiste gegevens bevat is het van belang dat u zo snel mogelijk de beslissingen op het toekennen van de uitkering opvraagt bij het UWV. Na ontvangst van deze beslissingen zult u bezwaar moeten maken om zo stijging van de premie te voorkomen.