Een man verkoopt voor € 234.000 onroerende zaken aan zijn vrouw. Ze zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Omdat mevrouw de hypotheek van € 300.000 overneemt, betaalt de man € 66.000 bij. De koopprijs is gebaseerd op een taxatierapport, dat melding maakt van verontreiniging van de grond. Na enkele jaren, ze is inmiddels gescheiden, ontvangt de vrouw een aanslag schenkbelasting voor een belaste verkrijging van bijna € 250.000. Het Gerechtshof doet uitspraak.

Schenking
De Belastingdienst stelt dat welbewust sprake is geweest van een verarming van meneer en een verrijking van mevrouw. De werkelijke waarde van de onroerende zaken was ten tijde van de koop door mevrouw immers aanzienlijk meer dan de overeengekomen koopprijs van € 234.000. In het taxatierapport is ten onrechte uitgegaan van saneringskosten met een sterk waardedrukkend effect. Er was geen bodemonderzoek uitgevoerd en geen sprake van een acute saneringsverplichting.

Op basis van de bewijsmiddelen stelt het Gerechtshof de Belastingdienst in het gelijk. Daarmee staat vast dat er een schenking was.

Vrijstelling?
Mevrouw betoogt dat zij in aanmerking komt voor een vrijstelling omdat de schenking heeft gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis. Volgens haar speelde bij de overdracht van de onroerende zaken de verzorgingsgedachte een grote rol, in die zin dat de man zich gedrongen voelde haar verzorgd achter te laten, indien er iets mis zou gaan met zijn onderneming.

Volgens het Gerechtshof had dat ook kunnen worden bereikt door de onroerende zaken tegen de werkelijke waarde over te dragen. Gegeven het feit dat mevrouw getrouwd was met de schenker, had dit geen ingrijpende consequenties voor haar gehad. Verder ziet het Hof in het dossier geen aanknopingspunten voor een natuurlijke verbintenis. De vrijstelling is niet van toepassing.

Tip: In sommige situaties kan bij een vermogensverschuiving tussen echtgenoten schenkbelasting worden voorkomen door tijdens huwelijk de huwelijksvoorwaarden te wijzigen. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Vraag daarom tijdig advies.