De Belastingdienst merkt eigenaren van zonnepanelen voor de btw aan als ondernemer, indien deze eigenaren stroom terug leveren op het energienet. Dit is het gevolg van het Fuchs-arrest (Europese Hof te Luxemburg 219/12, ingezonden 24 juni 2013, nummer 2013Z13043). Dit geldt dus ook voor particulieren!

Sinds het arrest, zijn deze particulieren in principe dan ook verplicht, om zich aan te melden bij de Belastingdienst en om periodiek btw-aangifte te doen. Een nogal onwenselijke situatie, die echter ook voordelen biedt.

Een logische gevolg is namelijk, dat het nu voor de “zonnepanelen ondernemer” mogelijk is ook het volledige btw-bedrag dat aan hem in rekening gebracht is, in aftrek te brengen. Een voordeel dat in de praktijk al snel meer dan €1.000,- bedraagt.

Geïntegreerde zonnepanelen

In de meeste gevallen betreft het panelen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking. Maar ook in de uitzonderlijke gevallen waarbij de zonnepanelen geïntegreerd zijn in het dak, kan nog altijd 1/3 deel van de in rekening gebrachte btw in aftrek gebracht worden.

Aangifte af te dragen btw

Zoals gezegd moet de ontvangen btw wel periodiek aangegeven worden. In de praktijk is een exacte opgaaf niet altijd goed mogelijk, omdat meestal niet duidelijk is met welk bedrag aan btw de aan de energieleveranciers geleverde energie belast is. De meest energieleveranciers brengen namelijk de aan hen geleverde energie in mindering op de door hun geleverde energie, zonder duidelijke splitsing op de factuur van levering, ontvangst, belasting en btw.

Om de eigenaren van zonnepanelen tegemoet te komen, wordt door de Belastingdienst een aangifte van forfaitaire bedragen geaccepteerd, afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen.

De Kleine-ondernemersregeling

In de praktijk zal de zonnepaneeleigenaar per saldo geen btw hoeven te betalen, doordat deze gebruik kan maken van de Kleine-ondernemersregeling. Als zonnepaneeleigenaar blijft hij namelijk beneden de grens van € 1.345. Er kan dan voor gekozen worden om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van administratieve verplichtingen. Dit betekent dat niet langer aangifte gedaan hoeft te worden. In dat geval is er echter ook geen recht meer op aftrek van btw en mag ook geen btw in rekening gebracht worden.

Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

Zonnepanelen gekocht vóór 1 april 2013

Heeft u zonnepanelen gekocht vóór 1 april 2013? Dan heeft u geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht vóór 1 april 2013 indien u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer bij de Belastingdienst.

Aftrek van btw op de aanschaf van zonnepanelen is alleen mogelijk als de eigenaar ondernemer is voor de btw-heffing. Er ontstaat geen recht op aftrek of btw-plicht met terugwerkende kracht. Arresten van het Hof van Justitie hebben geen terugwerkende kracht in gevallen waarin de belastingheffing onherroepelijk vaststaat en de termijnen voor het tijdig verzoeken om btw-teruggaaf al zijn verstreken.

Hulp nodig?

Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij het terugvragen van btw op aangeschafte c.q. nog aan te schaffen zonnepanelen en het verzorgen van de ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Wilt u meer weten en of heeft u hulp nodig? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Ook kunt u de op 7 november gepubliceerde vraag- en antwoordlijst van de Belastingdienst downloaden: veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen