De eigenwoningregels die op 1 januari jl. in werking zijn getreden, worden al weer gewijzigd.

Een belangrijke wijziging is, dat u naast een verplicht annuïtair af te lossen hypotheek, ook een andere lening kunt aangaan ter grootte van maximaal 50% van de waarde van de woning.

Deze lening hoeft niet verplicht te worden afgelost, maar de rente is niet aftrekbaar. De lening kan wel een langere looptijd hebben dan 30 jaar, bijvoorbeeld van 35 jaar.

N.B.: Het betreft hier één van de maatregelen die is opgenomen in het woningmarktakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D’66, ChristenUnie en SGP.