Renteaftrekbeperking voorlopig alleen voor nieuwe eigenwoningschulden

Eigen woning - Hypotheek - Overdrachtsbelasting

Alleen als u een lening aangaat voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, kwalificeert deze als eigenwoningschuld en is de rente aftrekbaar. Vanaf 2013 gelden daarvoor aanvullende voorwaarden en komt er een renteaftrekbeperking.

Zo moet de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) volledig worden afgelost volgens ten minste een annuïtair aflossingsschema. De aflossing moet contractueel zijn vastgelegd en de aflossingen moeten daadwerkelijk plaatsvinden.

Op bestaande leningen blijven de huidige regels van toepassing. Dat geldt ook aan het einde van een rentevastperiode en bij het oversluiten van een bestaande lening (met of zonder verhuizing). Bovendien is voor bepaalde situaties een overgangsregeling getroffen.

Bron: Fiscount

Assurantiebelasting volgend jaar fors verhoogd

Als de maatregelen uit het Deelakkoord tussen Rutte (VVD) en Samson (PvdA) doorgaan, gaat u volgend jaar fors meer assurantiebelasting betalen. Daarin staat namelijk dat de assurantiebelasting in 2013 wordt verhoogd van 9,7% naar 21%!

Als consument betaalt u deze belasting over onder meer uw auto- en inboedelverzekering. Ziektekosten- en levensverzekeringen zijn vrijgesteld. Dat geldt ook voor arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen.

Ondernemingen betalen assurantiebelasting onder meer over aansprakelijkheids-, opstal-, en inboedelverzekeringen, maar bijvoorbeeld ook over de autoverzekeringen voor bedrijfsauto’s.

Bron: Fiscount

De pensioengevolgen van de nieuwe Flex-BV

Box 3

Wist u dat de invoering van de Flex-BV op 1 oktober jl. naast privaatrechtelijke en fiscale gevolgen, ook pensioengevolgen heeft? Zo is sindsdien de definitie gewijzigd van een directeur- grootaandeelhouder (DGA) in de Pensioenwet. Dit is van groot belang voor de vraag of de Pensioenwet wel of niet van toepassing is, met alle gevolgen van dien.

Het nieuwe BV-recht breidt onder meer de bestuurdersaansprakelijkheid uit. Dit heeft tot gevolg dat u als DGA sneller aansprakelijk bent voor uw pensioen in eigen beheer.

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe mogelijkheden van de Flex-BV, doet u er dan ook verstandig aan om naast de privaatrechtelijke en de fiscale gevolgen, ook de pensioengevolgen daarvan te laten controleren.

Bron: Fiscount

Forensentaks gaat niet door

De forensentaks is al weer van tafel. Dit zijn premier Rutte en partijleider Samson met elkaar in een deelakkoord overeengekomen.

De belastingheffing over reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer zou op 1 januari 2013 worden ingevoerd. Het terugdraaien van de forensentaks betekent ook dat volgend jaar de woon-werkkilometers met de auto van de zaak toch geen privékilometers worden.

Als u in een auto van de zaak rijdt, kunt u daardoor volgende jaar mogelijk wel weer voldoen aan de 500km-grens voor het privégebruik en daarmee aan de bijtelling voor privégebruik ontkomen.

Bron: Fiscount

Profiteer van de flex-BV

Op 1 oktober is de flex-BV van start gegaan. U heeft nu meer flexibiliteit bij het inrichten van uw BV. De stortingsverplichting van € 18.000, de bankverklaring bij storting in contanten en de accountantsverklaring bij storting in natura zijn afgeschaft. In dit laatste geval moet u nog wel een inbrengbeschrijving laten opmaken.

Daarnaast is de aansprakelijkheid bij onverantwoorde winstuitkeringen uitgebreid. Maar er zijn meer mogelijkheden om de verhouding te regelen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en hun BV.

De flex-BV kan daarom bij uitstek geschikt zijn voor bedrijfsopvolging, familiebedrijven of ondernemingen met (personeels)participaties. Het nieuwe BV-recht maakt vooral meer maatwerk mogelijk. Daarvan kunt u niet alleen profiteren bij de oprichting van een nieuwe BV, maar ook bij een bestaande BV.

Meer weten? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Dividenduitkering in de Flex-bv: uitkeringstoets en aansprakelijkheid

Bij de invoering van de nieuwe regelgeving omtrent de Flex-bv zijn er voor het uitkeren van dividend enkele belangrijke wijzigingen opgetreden.

Uitkeringstest

Allereerst zijn de bestuurders voortaan verplicht voor het uitkeren van dividenden de zogenaamde “uitkeringstest” uit te voeren. Tijdens deze toetsing moeten alle relevante factoren worden meegenomen om te bepalen of de bv na het uitkeren van de dividenden nog in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen en niet binnen afzienbare tijd in staat van surseance of faillissement terecht komt. Als uit de uitkeringstest blijkt dat dit niet het geval is mogen de bestuurders goedkeuring verlenen aan de uitkering van de dividenden.

Hoe de uitkeringstest precies uitgevoerd moet worden is niet duidelijk in de wet verwoord.

Aansprakelijkheid

Als de bestuurders weten (of redelijkerwijs behoren te weten) dat de bv in staat van surseance zal komen te verkeren en ondanks dit gegeven toch goedkeuring verlenen voor de uitkering, is iedere bestuurder bij wet hoofdelijk aansprakelijk voor het ontstane tekort. Dit geldt ook voor de aandeelhouders als zij op het moment van uitkering weten (of redelijkerwijs behoren te weten) dat de bv na deze uitkering haar opeisbare schulden niet meer kan betalen.

 

Geld lenen van uw bv

Schenken en lenen

Bent u eigenaar van een bv en betaalt u persoonlijke rekeningen wel eens met geld van die bv? Of hebt u geld nodig voor een nieuw huis of voor een nieuwe auto?

Wanneer u geld gebruikt van uw bv om die kosten te betalen, leent u geld van de bv. Dat geld moet u terugbetalen aan de bv en de lening moet aan zakelijke voorwaarden voldoen. Dit zijn voorwaarden die een bank ook zou stellen aan een lening.

De voorwaarden waaronder de bv u de lening geeft, moet u in een leningsovereenkomst zetten.

Lees verder

Termijn vermindering overdrachtsbelasting tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden

Eigen woning - Hypotheek - Overdrachtsbelasting

Als u een woning of bedrijfspand binnen 6 maanden na de aankoop doorverkoopt, hoeft de koper alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting (OVB) te betalen. Helaas zorgt de stagnerende vastgoedmarkt er op dit moment voor dat nauwelijks gebruik kan worden gemaakt van deze regeling. Daarom wordt zoals eerder aangekondigd de termijn tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden.

Zo kunnen er meer woningen en bedrijfspanden met vermindering van OVB worden doorverkocht. De maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan 2013, maar is via een besluit al op 1 september 2012 in werking getreden. De termijnverlenging eindigt op 1 januari 2015.

Het besluit geldt alleen als de eerste verkrijging op of na 1 september heeft plaatsgevonden.

Bron: Fiscount

Neem nog belastingvrij uw spaarloon op

Box 3

De spaarloonregeling is afgeschaft. U kunt in 2012 uw gehele spaarsaldo nog zonder belastingheffing opnemen. Let wel, als u het saldo eind 2012 nog niet heeft besteed, dan valt het saldo op 1 januari 2013 wel in de heffing van box 3.

Het is ook mogelijk dat u het spaarsaldo al dan niet gedeeltelijk laat staan. Als u zich dan houdt aan de voorwaarden van de spaarloonregeling, dan blijft de vrijstelling in box 3 in zoverre gelden. In dat geval valt het tegoed jaarlijks gedeeltelijk vrij.

Bron: Fiscount

Renteaftrekbeperking voor nieuwe eigenwoningschuld en afschaffing KEW, SEW en BEW

Alleen als u een lening aangaat voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, kwalificeert deze als eigenwoningschuld en is de rente aftrekbaar. Vanaf 2013 gelden daarvoor aanvullende voorwaarden en komt er een renteaftrekbeperking.

Zo moet u de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) volledig aflossen en de aflossingen moeten plaatsvinden volgens ten minste een annuïtair aflossingsschema. Daarnaast moet de aflossing contractueel zijn vastgelegd en ook daadwerkelijk plaatsvinden. Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden blijven echter de huidige regels gelden.

Een andere maatregel betreft de afschaffing van de vrijstelling in box 1 voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Als u al een KEW (SEW of BEW) heeft, dan blijven de huidige regels daarop van toepassing als u zich houdt aan de bestaande voorwaarden.

Bron: Fiscount

uitgelicht door dejong &

  • We zijn weer druk aan het updaten!

  • Leest u onze nieuwsberichten eigenlijk wel eens?

Sinds enige tijd zijn wij weer druk bezig met het delen van informatie...

Lees verder