Forfaitaire btw-bijtelling voor privégebruik auto van de zaak 1,5% in plaats van 2,7%

Een meevaller voor ondernemers die vijf jaar of langer een auto van de zaak hebben. De forfaitarie btw-bijtelling voor privégebruik gaat in dergelijke gevallen van 2,7% naar 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm).

Deze maatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2011. Het kan dus zinvol blijken bezwaar te maken tegen een eerder ingediende aangifte.

Deze maatregel is onderdeel van de actualisering van het besluit van 20 december 2011, BLKB2011/2560M. De volledige tekst van het nieuwe besluit kunt u hier downloaden: OB heffing privegebruik auto en toepassing bua – blkb-12-639 .

Lees verder

Vragen en antwoorden btw-verhoging

Vanaf 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd naar 21%. Mede naar aanleiding van de overgangsregelingen zijn hierover vragen gesteld.

Het ministerie van Financiën heeft een document gepubliceerd waarin de staatssecretaris antwoord geeft op 14 vragen over de verhoging van het btw-tarief. Hierbij komen de overgangsregeling en de wijze van aangifte tevens aan de orde. Hieronder volgen deze vragen en antwoorden.

 

Lees verder

Wijziging publicatie ANBI’s vanaf 1 augustus

Rijksoverheid

De namen van instellingen die de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft aangewezen, vindt u vanaf 1 augustus alleen nog via het programma ANBI opzoeken.

De PDF-bestanden met de namen van de ANBI’s worden vanaf die datum niet meer gepubliceerd. De informatie over de ANBI’s die u kunt raadplegen met het programma ANBI opzoeken is dezelfde informatie als in de PDF-bestanden. Het programma wordt bovendien elke 14 dagen geactualiseerd.

Ga naar de informatiepagina van de Belastingdienst, of zoek direct naar een ANBI.

Eindelijk is de Flex BV een feit

De Flex BV is een feit. Na ruim 5 jaar op de parlementaire weg treedt zij op 1 oktober 2012 in werking. Een verantwoorde invoering op 1 juli 2012 bleek niet meer haalbaar.

De afschaffing van het verplichte startkapitaal van € 18.000, de blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura maken de BV toegankelijker. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om stemrecht- of winstrechtloze aandelen uit te geven. De aansprakelijkheid van de bestuurder wordt wel uitgebreid als ten onrechte een winstuitkering is gedaan en de BV haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen. Maar de wettelijke gevolgen van ondoordachte winstuitkeringen zijn eigenlijk een vastlegging van bestaande rechtspraak hierover.

Kortom de Flex BV biedt vooral nieuwe mogelijkheden.

Bron: Fiscount

Passende arbeid wordt bedongen arbeid: begin nieuwe loondoorbetalingsplicht


Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt en samen gaat u een re-integratietraject in. De werknemer keert terug, maar hij kan de arbeid waarvoor u hem destijds heeft aangenomen (nog) niet hervatten. De werknemer verricht daarom passende arbeid.

Na twee jaar loondoorbetaling verricht de werknemer nog steeds deze passende arbeid en dan wordt hij ziek. Als de passende arbeid dan al dan niet stilzwijgend de bedongen arbeid is geworden, begint voor u een nieuwe termijn van 2 jaar loondoorbetaling.

Als u dit niet wilt, dan moet u het accent leggen op het re-integratiekarakter van de passende arbeid. Dat doet u door niet te spreken van een ‘nieuwe functie’, maar van werkzaamheden in het kader van de werkhervatting of van ‘arbeidstherapeutische werkzaamheden’. Bovendien moeten uw gedragingen richting de werknemer ook bij uw intentie aansluiten.

Bron: Fiscount

Wisseling van auto van de zaak leidt tot bijtelling

Een werknemer werkt het hele jaar bij dezelfde werkgever. Hij krijgt in de loop van het jaar een andere auto ter beschikking gesteld, waarmee hij meer dan 500 kilometer privé rijdt. Hij krijgt daardoor het hele jaar een bijtelling, ook al reed hij met de eerste auto niet privé.

Wisselt een werknemer gedurende het jaar van werkgever – en daardoor ook van auto – dan leidt het privégebruik niet tot een bijtelling over het hele jaar. De betreffende werknemer vindt dit discriminerend, maar de belastingrechter niet.

Een zure uitkomst want de bijtelling werd voor de tweede auto (een oldtimer) over € 2.000 berekend, maar voor de eerste auto over een cataloguswaarde van € 33.817.

Bron: Fiscount

Zorg dat u klaar bent voor de komst van één uniform loonbegrip

Op 1 januari 2013 wordt één uniform loonbegrip ingevoerd. Vanaf dat moment geldt er één loonbegrip voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Nu worden daarvoor nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd. Eén loonbegrip moet voor u als werkgever tot administratieve lastenvermindering leiden en uw werknemer moet het loonstrookje vanaf volgend jaar eenvoudiger kunnen begrijpen.

De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de door u verschuldigde loonheffingen. U doet er dan ook verstandig aan om hierop te anticiperen door de wijzigingen in kaart te brengen en samen met uw softwareleverancier te zorgen dat uw loonadministratie tijdig is aangepast.

Bron: Fiscount

Per 1 juli 2012 eerder een hogere bijtelling voor de (bestel)auto van de zaak

Via de forfaitaire bijtelling wegens het privégebruik van een terbeschikkinggestelde (bestel)auto van de zaak wordt onder meer het gebruik van milieuvriendelijke auto’s gestimuleerd.

U houdt over dit voordeel in beginsel loonheffing in en een (tot een jaarinkomen van € 50.064) inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en sinds 1 januari 2012 moet u hierover ook premies werknemersverzekeringen betalen.

Op 1 juli 2012 wordt de volgende stap gezet om het gebruik van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren. Vanaf dat moment gelden er aangescherpte CO2-uitstootgrenzen, waardoor u en uw werknemers eerder met een hogere bijtelling voor het privégebruik van de (bestel)auto van de zaak te maken krijgt.

Bron: Fiscount

Toch overgangsregeling bij verhoging BTW-tarief voor oplevering nieuwe gebouwen

Er komt voor de oplevering van nieuwe gebouwen toch een overgangsregeling bij de verhoging van het algemene BTW-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober aanstaande.

Hoofdregel voor het toepasselijke BTW-tarief is het tijdstip waarop de dienst/levering plaatsvindt. Dit geldt ook als al vóór 1 oktober facturen met 19% BTW zijn uitgereikt, maar de levering of dienst pas op of na 1 oktober plaatsvindt.

Voor de oplevering van een nieuw gebouw wordt hierop een uitzondering gemaakt. Het 19%-tarief blijft van toepassing op de termijnen die vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen, ook als de oplevering op of na 1 oktober plaatsvindt.

Bron: Fiscount

Levering hobby- en renpaarden vanaf 1 juli 2012 belast met 19% BTW

Vanaf 1 juli 2012 is het 6%-tarief voor de levering van levende dieren alleen nog van toepassing op de levering van rundvee, schapen, geiten en varkens, ongeacht hun bestemming, omdat deze dieren gewoonlijk bestemd zijn om te worden gebruikt in de menselijke en dierlijke voedselketen.

Op de levering van paarden daarentegen kan dit tarief uitsluitend worden toegepast als de levering geschiedt met het oog op slacht. Paarden zijn namelijk gewoonlijk en in het algemeen niet bestemd voor de bereiding van levensmiddelen.

Vanaf 1 juli 2012 is de levering van hobby- en renpaarden daardoor belast tegen 19% BTW. Het 6%-tarief blijft wel gelden voor paarden die bestemd zijn voor gebruik in de landbouw of bestemd zijn voor het fokken van die paarden.

Bron: Fiscount

uitgelicht door dejong &

  • We zijn weer druk aan het updaten!

  • Leest u onze nieuwsberichten eigenlijk wel eens?

Sinds enige tijd zijn wij weer druk bezig met het delen van informatie...

Lees verder