Aftrekposten speerpunt bij aangifte inkomstenbelasting 2012

U heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen om de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2012 te (laten) doen. De Belastingdienst besteedt bij de behandeling van deze aangifte extra aandacht aan de aftrekposten. Er wordt met name gelet op de renteaftrek bij hypotheekverhogingen, de lijfrentepremieaftrek en de aftrek van zorgkosten.

De Belastingdienst heeft dit jaar meer gegevens vooraf ingevuld dan vorig jaar. Deze gegevens moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden aangevuld of gewijzigd. Laat u uw aangifte 2012 door ons samenstellen? Zorg dan dat u uw gegevens over 2012 zo volledig mogelijk bij ons aanlevert.

Aanmaningen omzetbelasting en loonheffingen verstuurd op papier van Belastingdienst/Toeslagen

Rijksoverheid

De Belastingdienst heeft een aantal aanmaningen geprint op verkeerd papier en verstuurd in een onjuiste envelop. Het gaat om aanmaningen voor de omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting. Deze zijn geprint en verstuurd op papier van Toeslagen.

Het gaat bij de omzetbelasting en loonheffingen vooral om aanmaningen voor het laatste tijdvak van 4 weken van 2012 (periode 13) en de maand december 2012. De meeste van deze aanmaningen zijn vrijdag 22 maart bezorgd. Klanten ontvangen geen nieuwe aanmaning, maar krijgen binnenkort een brief van de Belastingdienst, die haar excuses aanbiedt voor het ongemak.

Bron: Belastingdienst

Crisisheffing in strijd met Europese wetgeving?

Onder “crisisheffing” wordt de pseudo-eindheffing hoog loon verstaan. Deze crisisheffing is een pseudo-eindheffing van 16% over het loon van werknemers voor zover dat in 2012 meer dan € 150.000 bedroeg. Deze eindheffing moet verwerkt worden in de aangifte van maart 2013.

Advieskantoor KPMG Meijburg geeft aan dat deze crisisheffing wel eens in strijd zou kunnen zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit omdat de crisisheffing een terugwerkende kracht kent. Om deze reden raden veel belastingadvieskantoren hun clienten aan om in bezwaar te gaan tegen de afdracht van de crisisheffing.

In 2014 weer pseudo-eindheffing hoog loon?

In beginsel was het de intentie van de wetgever deze crisisheffing éénmalig toe te passen. Het kabinet heeft inmiddels een aanvullend bezuinigingspakket voor 2014 aangekondigd. Hieruit blijkt dat de pseudo-eindheffing hoog loon ook in 2014 weer aan de orde zal zijn.

Bron: Rijksoverheid

Vrijvallen levenslooptegoed lager dan € 3000,-

Box 3

Het levenslooptegoed van werknemers die op 31 december 2011 een saldo onder € 3.000,- hadden, is per 1 januari vrijgevallen. Het tegoed moet volgens het handboek loonheffingen 2013 voor 1 april 2013 in de loonheffingen zijn verwerkt. Dat houdt in dat het bedrag voor 1 april moet worden uitbetaald aan de medewerker. Hoe dit in de loonadministratie wordt verwerkt hangt af van het precieze tegoed op 1 januari 2013. Lees verder

Aflossingseis geen belemmering voor aftrek bouwrente

Eigen woning - Hypotheek - Overdrachtsbelasting

Er is een aflossingseis verbonden aan de renteaftrek van nieuwe eigenwoningleningen die niet onder de overgangsregeling vallen. Koopt u een nieuwbouwwoning dan betaalt u gedurende de bouw wel bouwrente, maar u lost in die periode niet af. Toch mag u dan de bouwrente in aftrek brengen op uw inkomen. De aflossingseis vormt daarvoor geen belemmering.

Dat heeft minister Blok (voor Wonen en Rijksdienst) toegezegd. Het moet steeds bouwrente betreffen die wordt betaald ná het aangaan van de koop/aanneemovereenkomst tot aan het tekenen van de koop- en hypotheekakte. De bouwrente die u betaalt vóór de koop- of aanneemovereenkomst was en blijft niet aftrekbaar.

 

BTW-tarief op verbouwing woning wordt 6%

De verbouwing of renovatie van uw woning wordt goedkoper. Het BTW-tarief op verbouwingen en onderhoud aan woningen gaat namelijk op 1 maart 2013 gedurende 1 jaar van 21% naar 6%.

Dit is één van de maatregelen die is opgenomen in het woningmarktakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D’66, ChristenUnie en SGP. Meer inhoudelijke details over deze maatregel zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het verstandig is om de verbouwing of het onderhoud aan uw woning nog even uit te stellen tot na 1 maart 2013.

Woningmarktakkoord: nu al wijziging van de eigenwoningregels

Eigen woning - Hypotheek - Overdrachtsbelasting

De eigenwoningregels die op 1 januari jl. in werking zijn getreden, worden al weer gewijzigd.

Een belangrijke wijziging is, dat u naast een verplicht annuïtair af te lossen hypotheek, ook een andere lening kunt aangaan ter grootte van maximaal 50% van de waarde van de woning.

Deze lening hoeft niet verplicht te worden afgelost, maar de rente is niet aftrekbaar. De lening kan wel een langere looptijd hebben dan 30 jaar, bijvoorbeeld van 35 jaar.

N.B.: Het betreft hier één van de maatregelen die is opgenomen in het woningmarktakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D’66, ChristenUnie en SGP.

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Rijksoverheid

Bedrijven onderling en bedrijven en overheden konden tot voor kort zelf de betalingstermijn vaststellen. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Het gevolg hiervan was dat betalingen soms ongewenst lang uitbleven.

Met ingang van 16 maart 2013 is de betalingstermijn wettelijk geregeld en wel op 30 dagen, tenzij u contractueel iets anders afspreekt.
Samengevat wordt de situtatie als volgt:

Business-to-business (B2B)

  • Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Lees verder

Nieuwe berekening kinderalimentatie vastgesteld

Scheiden en allimentatie

Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april nieuwe richtlijnen. De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel, waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderverzorging. Daarmee komt een einde aan eindeloze discussies over wat de kinderen kosten en wat de onderhoudsplichtige ouder kan missen.

Nieuw is ook dat ouders met een omgangsregeling minder alimentatie betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen. Lees verder

Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector

Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Het pakket omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan.

Het woningmarktakkoord geeft de consument en de sector zekerheid voor de lange termijn. Ook worden de effecten van belangrijke hervormingen uit het regeerakkoord voor de woningmarkt, de bouwsector en specifieke groepen verzacht. De belangrijkste maatregelen zijn: Lees verder

uitgelicht door dejong &

  • We zijn weer druk aan het updaten!

  • Leest u onze nieuwsberichten eigenlijk wel eens?

Sinds enige tijd zijn wij weer druk bezig met het delen van informatie...

Lees verder